Sasha Bogoslovsky

Close
   /home/Pologova
Sasha Bogoslovsky
Bronze, 76 x 33 x 41 cm
1987
The Tretyakov Gallery, Moscow